• Αυγή- Έτος Γ΄ 1911 

      Ελευθεριάδης, Κ.Γ. (Τύποις "Παρνασσού"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1911-01-01)