Ο Φιλολογικός Συνέκδημος ήταν ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Τα άρθρα του συντάσσονταν από λόγιους άνδρες της εποχής στα μέσα του 19ου αιώνα, με εκδότη τον Νικόλαο Αργυριάδη από την Σιάτιστα. Η θεματολογία των κειμένων, αφορούσε θέματα «Μακεδονικά και ιδίως περί Θεσσαλονίκης». Το πρώτο τεύχος εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1849 στο τυπογραφείο του Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως στην Αθήνα.[1] Κυκλοφορούσε κάθε δεκαπενθήμερο σε δυο τυπογραφικά φύλλα (16 σελίδες ανά φύλλο). Ενδεικτικά, τα περιεχόμενα του πρώτου τόμου ήταν: • Λόγος του αρχιμανδρίτου και καθηγητού της Θεολογίας Κυρίου Μιχαήλ Αποστολίδου, εκφωνηθείς τη λ΄ Ιανουαρίου ,αωμθ΄ τελουμένου του μνημοσύνου των φιλογενώς και φιλοτίμως υπέρ του Ελληνικού πανεπιστημίου συνδραμόντων, σελ. 161-176. • ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ , ήτοι περί του προς την παιδείαν ζήλου των Ιωαννιτών, έτι δε και περί Δωδώνης, υπό Αλεξίου Πάλλη καθηγητού της Ιατρονομικής εν τω του Όθωνος Πανεπιστημίω, σελ. 285-290. • ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (Καλυδώνος εν Αιτωλία, Αχρίδος κ.λπ. της Μακεδονίας) ΤΕΩΣ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ υπό του καθηγητού Γρηγορίου Παπαδοπούλου, σελ. 290-299. • ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ και ιδίως περί Θεσσαλονίκης υπό Νικολάου Αργυριάδη σελ. 299-304. Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%82 Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions