• Λιμάνια και Οικονομική Ανάπτυξη, 1878-1960 

      Παναγιώτου, Μαρία (2014-02-06)
      Οι πίνακες που εμπερικλείονται προέκυψαν από την έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Λιμάνια και Οικονομική Ανάπτυξη της Κύπρου, 1878-1960» με Συντονιστή Έργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καζαμία (Τμήμα ...