Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Welcome to Lekythos, home of the digital collections and the Institutional Repository of the University of Cyprus. Lekythos (catalog of Cypriot collections, organized by subject) hosts digitized material on several subjects such as Archaeology, Library and Information Science, History, Political Science, and Literature, and includes some rare books owned by UCyL.

The goal of Lekythos is to contribute to the preservation and promotion of the cultural and scientific heritage of Cyprus, as well as to host and promote the outcome of research conducted in the country.

Have a pleasant navigation!

View more