Πρόσφατες υποβολές

  • ExTra: Expediting file transfers through optimized inter-vehicle communication 

    Kolios, Panayiotis; Panayiotou, Christos; Ellinas, Georgios; Κολιός, Παναγιώτης; Παναγιώτου, Χρήστος; Έλληνας, Γεώργιος (IEEEIEEE International Conference on Communications (ICC), 2014)
    In the realm of cooperative Intelligent Transportation Systems, vehicles are able to communicate with each other and with the available telecommunications infrastructure to support various safety-related services, ...
  • Λιμάνια και Οικονομική Ανάπτυξη, 1878-1960 

    Παναγιώτου, Μαρία (2014-02-06)
    Οι πίνακες που εμπερικλείονται προέκυψαν από την έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Λιμάνια και Οικονομική Ανάπτυξη της Κύπρου, 1878-1960» με Συντονιστή Έργου τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Καζαμία (Τμήμα ...