• Ηώς - Έτος Α΄ 1879 

      Ιωαννίδης, Α. (υπεύθυνος) (Γ.Δ.Σ.Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1879-04)