Το περιοδικό “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” είναι μηνιαίο περιοδικό σύγγραμα του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου το οποίο επιμελείται ειδική επταμελής επιτροπή. Τυπώνονταν στα τυπογραφεία Μιχ. Ι. Σαλίβερος. Πηγή: http://thoasaitolos.gr/thoas/?p=527

Recent Submissions