ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, Περιοδικόν Σύγγραμμα των Φυσικών και Εφηρμοσμένων Επιστημών, εκδιδόμενον άπαξ της εβδομάδος, μετ' εικόνων, επιμελεία και διευθύνσει Κωνσταντίνου Μητσόπουλου, τακτικού καθηγητού της γεωλογίας και ορυκτολογίας εν τω Εθν. Πανεπιστημίω και Πολυτεχνείω, συνεργασία δε Αλεξάνδρου Δ. Βάλβη και Ν.Κ. Γερμανού, Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Πάσσαρη και Βεργιανίτου, Ιανουάριος 1890 - Σεπτέμβριος 1891. Πηγή : http://www.evonymos.org/greek/about06.html Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions