Μιά ἀπό τίς πιό φιλόδοξες πνευµατικές πρωτοβουλίες πού ἀναλήφθηκαν στόνΠειραιά τῆς πρώτης µεταπολεµικῆς περιόδου ἦταν ἡ δηµιουργία τοῦ «Ἐκπολιτι-στικοῦ Συλλόγου τοῦ Πειραιᾶ “Οἱ Φίλοι τῆς Τέχνης”». Ὁ Σύλλογος, πού ἱδρύθηκετό 1945, κατόρθωσε γρήγορα νά συσπειρώσει στίς τάξεις του ὅλους σχεδόν τούςδιανοούµενους, παλαιούς καί νέους, τῆς πόλης. Πρόεδρος τοῦ ∆ιοικητικοῦ Συµ-βουλίου ἦταν ὁ Νίκος Χαντζάρας, ἀντιπρόεδρος ὁ Χρῆστος Λεβάντας, γενικόςγραµµατέας ὁ Στέλιος Γεράνης καί µέλη οἱ Παναγιώτης Τσουτάκος, ΣτρατῆςἈξιώτης, Γιάννης Γιαννάκος καί Γιῶργος Μετσόλης. Ἡ δραστηριότητα πού ἀνέ-πτυξε γιά δύο περίπου χρόνια ὁ Σύλλογος ὑπῆρξε πλούσια 1 .Μία ἀπό τίς πρῶτες προτεραιότητες τῶν µελῶν του ἦταν ἡ ἔκδοση ἐντύπου.Ὕστερα ἀπό πολύµηνες συζητήσεις, τόν Νοέµβριο τοῦ 1945, κυκλοφόρησε τόπρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Πορεία . Τό ἔντυπο συνέχιζε τή µεγάλη παράδοσητῶν φιλολογικῶν περιοδικῶν τῆς πόλης κατά τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς 2 . Ἀποτε-λοῦσε, σύµφωνα µέ τόν ὑπότιτλο, Μηνιάτικο Λογοτεχνικό καί Καλλιτεχνικό Πε-ριοδικό τοῦ Πειραιᾶ . Τή ∆ιεύθυνσή του εἶχε Ἐπιτροπή καί Ἐπιµελητές τῆς Ὕληςἦταν ὁ Σάββας Αὐγερινός καί ὁ Στέλιος Γεράνης. Τό δεύτερο τεῦχος, τοῦ ∆εκεµ-βρίου τοῦ 1945, εἶχε τόν ἴδιο ὑπότιτλο. ∆ιευθυνόταν ἀπό Ἐπιτροπή, χωρίς νά ἀνα-γράφονται ὀνόµατα ὑπευθύνων. Στό τρίτο-τέταρτο τεῦχος, πού κυκλοφόρησε τὸν Ἰανουάριο-Φεβρουάριο τοῦ 1946, ὁ ὑπότιτλος ἄλλαξε καί διαµορφώθηκε σέ Πε-ριοδικό Ἐλεύθερου Στοχασµοῦ καί Τέχνης . ∆ιευθυνόταν ἀπό Ἐπιτροπή ἀλλά,οὔτε αὐτή τή φορά, ἀναφέρονταν ὀνόµατα ὑπευθύνων. Ὁ ἴδιος ὑπότιτλος ἐπα-ναλήφθηκε καί στό πέµπτο τεῦχος, πού κυκλοφόρησε τόν Ἰούλιο τοῦ 1946. ∆ιευ-θυνόταν ἀπό Ἐπιτροπή, ἐνῶ ὡς ὑπεύθυνος Ἐπί τῆς ὕλης ἀναγράφεται ὁ ΣάββαςΘ. Σπανίδης. Τά δύο πρῶτα τεύχη τοῦ ἐντύπου τυπώθηκαν ἀπό τόν ἘκδοτικόΟἶκο τοῦ Ἀριστείδη Μαυρίδη (Στοά Θεµιστοκλέους 11) πού εἰδικευόταν τότεστήν ἐκτύπωση ἔργων νέων λογοτεχνῶν. Ἤδη ἀπό τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς ἐξέ-διδε διάφορα νεανικά περιοδικά 3 . Τήν ἴδια τακτική ἀκολούθησε καί τά πρῶτα µε-ταπολεµικά χρόνια. Στά δύο ἑπόµενα τεύχη, δέν ἀναγράφεται τό ὄνοµα τοῦ Τυ-πογραφείου. Πηγή: https://www.academia.edu/37839745/%CE%A4%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_1945-1946_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%93._%CE%A3%CE%B2%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%BF%CF%85_Piraeus_journal_Poreia_1945-1946_and_a_collaboration_of_Nikos_G._Svoronos Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνείστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions