• Δίπυλον - Έτος Α΄ 1910-1912 

      Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (Τυπογραφείο "Εστία"Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1910-12-01)